ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពី Herbalife
ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ និងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ផ្តល់ជូន៖:
  • ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ប្រកបដោយជោគជ័យ
  • អាហារបំប៉នកាន់តែល្អប្រសើរ
  • ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរ
  • ឱកាសទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ
រៀបចំភាពជោគជ័យក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត
ផលិតផលច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកជំនាញ ផ្នែក​អាហារបំប៉ន​ដែលយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទន្ទឹមនឹង Herbalife បានបង្កើតអាហារ formulas តាម​បែបធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានសុខុមាលភាពល្អក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង យើងក៏​​សន្យាចំពោះឱកាសអាជីវកម្មដែលនាំឱ្យលោកអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ!

អ្នកជំនាញដែលអាចជឿទុកចិត្ត
ក្រុមប្រឹក្សាអាហារបំប៉នរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺជាកម្លាំងនាំផ្លូវដែលស្ថិតពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យ ឈានមុខក្នុង​វិស័យអាហារបំប៉ន។ ក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ត​​ដឹកនាំ​អភិវឌ្ឍន៏ការបង្កើតផលិតផល Herbalife តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការធ្វើតេស្តសាកល្បងផលិតផលដើម្បីឲ្យ​ Herbalife ទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់​ក្នុងវិស័យអាហារបំប៉ននាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ។

ការគាំទ្រដែលអ្នករំពឹងចង់បាន

ដោយមានបណ្តាញសមាជិកឯករាជ្យធំៗនៅតាមបណ្តាប្រទេសជាង 80 និងទឹកប្រាក់លក់សុទ្ធ​ចំនួន​ 4.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១២ ដែលអាចប្រាកដបានថា អ្នកនឹងមានការគាំទ្រតាមតម្រូវការដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ។ នៅពេលអ្នក​ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្លួន យើងមានមោទន​ភាពក្នុងការគាំទ្រលោកអ្នកឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់ជំហានទាំងអស់ នៅពេលអ្នក៖

  • ទទួលបានអាហារបំប៉ន ការថែទាំសុខភាពដែលចាំបាច់និងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់
  • សិក្សាបន្ថែមអំពីឱកាសអាជីវកម្មរបស់យើង
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Herbalife អ្នកនឹងទទួលបានផលិតផលមានគុណភាព និងការគាំទ្រពីជំនាញការ​ដើម្បី ​ធ្វើឱ្យលោកអ្នកមើលទៅស្រស់ស្រាយ មានអារម្មណ៍ល្អ និងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខ។ ស្វែងរកផលិតផល Herbalife គឺស្វែងរកសុខុមាលភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

LA_HERBALIFE_Eu
ក្រុមហ៊ុន Herbalife International​ បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៨០ ហើយក៏ជាក្រ
ុមហ៊ុនសុខភាពដំបូងគេ បង្អស់ផងដែរ ដែល​ធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលសុ
ខភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិត។


km-KH | 2019-07-22 15:38:26 | NAMP2HLASPX04