សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Herbalife Cambodia

នៅពេលអ្នកត្រូវការចម្លើយ ឬជំនួយ អ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់ពេលវេលា។

សួរសមាជិកឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក Herbalife

ទោះបីជាអ្នកមាន ឬគ្មានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល ឬ​ចំណាប់អារម្មណ៍លើឱកាសអាជីវកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ ​ យើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យនិយាយទៅកាន់សមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ សមាជិក​របស់អ្នកពេញចិត្តក្នុងការឆ្លើយសំណួរ និង​ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជំនាញ​ដែលអ្នក​ត្រូវការជានិច្ច។ សូមលើកទូរស័ព្ទឡើង ហើយហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ពួក គាត់ជាការស្រេច។


សូមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Herbalife Cambodia 

សូមហៅទូរស័ព្ទមកលេខ 023  999 268  យើងអាចទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8.30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5.30 ល្ងាច។

ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំបុត្រជូនក្រុមហ៊ុន Herbalife Cambodia

អាសយដ្ឋានអគារលេខ A6 ផ្លូវលេខ 169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

សាខាក្រុមហ៊ុន Herbalife មានទីតាំងនៅទូទាំងពិភពលោក

សូមស្វែងរកទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុម Herbalife ក្នុងស្រុករបស់អ្នកនៅកន្លែងនេះ៖
សៀវភៅណែនាំប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនHerbalifeនៅជុំវិញពិភពលោក

ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល

...និង មូលហេតុដែលយើងមិនចង់បានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក៖ ការពេញចិត្តរបស់អ្នកគឺជាកិច្ចការ គ្រប់យ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ហេតុដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវតែប្រាកដថាអ្នកទទួលបានចម្លើយ ត្រឹមត្រូវ និងមានលក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួនពិតមែន។ ការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលជារឿយៗ អាចជាព័ត៌មានសង្ខេប ប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺជាចម្លើយមិនអាចរៀបរាប់អស់ ឬមិនពេញលេញឡើយ។ នេះជា មូលហេតុ​ដែលយើង ជ្រើសរើសយកការផ្តោតលើសេវាអតិថិជនប្រកបដោយអត្ថន័យជាពិសេសតាមរយៈ​ការសន្ទនាផ្ទាល់​ជាមួយ​ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ឬសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្នុង ប្រទេសរបស់អ្នក។
km-KH | 2019-07-22 15:37:46 | NAMP2HLASPX01