វិទ្យាសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife
Louis Ignarro
សាស្រ្តាចារ្យ Louis Ignarro ម្ចាស់ជ័យលាភី Nobel† ផ្នែកឱសថ

សាស្រ្តាចារ្យ Ignarro បានធ្វើការចូលរួមចំណែកជាពិសេសចំពោះការកែលម្អវិទ្យាសាស្រ្តរួមទាំងឈ្នះ​ពានរង្វាន់ Nobel† Prize ផែ្នករូបវិទ្យាឬឱសថ នៅឆ្នាំ១៩៩៨ ចំពោះការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អំពីនីទ្រីក​អុកស៊ីត។ ការងាររបស់គាត់​បានដឹកនាំនិងជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅជុំវិញពិភពលោក។

សាស្រ្តាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកឱសថវិទ្យានៅសាលា UCLA ឱសថសាស្រ្តាចារ្យ Ignarro ជាសាស្រ្តាចារ្យ​ផ្នែកឱសថវិទ្យានៅសាលាឱសថនៃសកលវិទ្យាល័យ Tulane រដ្ឋ New Orleans។ មុនពេលជាគ្រូបង្រៀន គាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅ CIBA-GEIGY។

សាស្រ្តាចារ្យ Ignarro បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទជាច្រើន និងបានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកសា្រវជ្រាវមូលដ្ឋាន​ពីសមាគមបេះដូងអាមេរិកចំពោះការចូលរួមចំណែកជាពិសេសក្នុងការកែលម្អវិទ្យាសាស្រ្តបេះដូង និង​សរសៃឈាម។ គាត់បានចូលបម្រើការងារនៅសាលាវិទ្យាសាស្រ្តជាតិនៅឆ្នាំដដែល សាលាសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្រ្តអាមេរិកនៅឆ្នាំបន្ទាប់។

សាស្រ្តាចារ្យIgnarroទទួលបាន B.S. ផ្នែកឱសថវិទ្យាពីសកលវិទ្យាល័យ Columbia ឆ្នាំ១៩៦២ និង​ជា​បណ្ឌិតផ្នែកឱសថវិទ្យាពីសកលវិទ្យាល័យ Minnesota ឆ្នាំ១៩៦៦។ គាត់ទទួលបានPostdoctoral Fellowshipពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាល ឆ្នាំ១៩៦៨។

† ពានរង្វាន់ Nobel គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់មូលនិធិ Nobel។km-KH | 2019-07-21 18:09:34 | NAMP2HLASPX01