ការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨០
ស្ថាបនិករបស់ Herbalife លោក Mark Hughes មានក្តីសុបិនថា "នាពេលអនាគតដ៏អស្ចារ្យមួយហួសពីការប្រៀបធៀប" ដោយជួយមនុស្សឱ្យជីវិភាពរស់នៅរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងតាមរយៈ អាហាររូបត្ថម្ភល្អប្រសើរជាងមុននិងឱកាសអាជីវកម្មមួយ ។.

នោះគឺជាចក្ខុវិស័យដ៏រំភើបគឺដូចជាឥឡូវនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ Herbalife ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

១៩៨០-១៩៨៩
១៩៩០-១៩៩៩
២០០០-២០០៩
២០១០-២០១២
សុខភាព
បន្ទប់ព័ត៌មាន

ចូលទៅកាន់បន្ទប់
ព័ត៌មានរបស់យើងស
ម្រាប់ ព័ត៌មានថ
្មីៗ អំពី
Herbalife
និង ព័ត៌មានទំន
ាក់ទំនងប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយ។


ចូលទៅកាន់បន្ទប់ព័ត៌មានរបស់យើង  km-KH | 2019-07-22 15:59:33 | NAMP2HLASPX01