ក្រុមប្រឹក្សាអាហារបំប៉ន(NAB)របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife

ក្រុមហ៊ុន Herbalife មានក្រុមប្រឹក្សាអាហារបំប៉ន (NAB) ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តកែលម្អផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្តអាហារបំប៉ន។ សមាជិក NAB បានធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់អាហារមានសារធាតុ​បំប៉នបន្ថែមដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាព និងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់។ ជំនាញរបស់សមាជិកទាំងនោះ​ផ្តល់​កម្លាំងដល់ការច្នៃប្រឌិតផលិតផលនិងដាក់ក្រុមហ៊ុនHerbalifeនៅភាពលេចធ្លោផ្នែកសុខុមាលភាព។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារួមមានប្រធានសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត David Heber ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាហារបំប៉ន​សម្រាប់មនុស្ស និងសកលវិទ្យាល័យ California រដ្ឋ Los Angeles* និងសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត Louis Ignarro ដែលជា​អ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំ១៩៩៨ ផ្នែកសរីរៈសាស្រ្ត ឬឱសថ†។

* មុខតំណែងរបស់សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត Heber គឺសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ។ សកល វិទ្យាល័យ California​ មិនបានគាំទ្រផលិតផល ឬសេវា​កម្មជាក់លាក់ឡើយដោយសារតែ​គោលនយោបាយ របស់ខ្លួន។
† ពានរង្វាន់ Nobel គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់មូលនិធិ Nobel។km-KH | 2019-07-22 16:24:52 | NAMP2HLASPX04