វិទ្យាសាស្រ្ត៖ បេះដូងនៃផលិតផលរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន Herbalife បានប្តេជាចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍន៏បែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងភាពច្នៃប្រឌិតដែលជាបេះដូងនៃ ផលិតផល​របស់យើង និងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ “ផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្ស” ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាង មុន។

ដោយមានបទពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអាហារបំប៉ន និងអាហារគ្រប់គ្រងទម្ងន់ យើង​មាន​មោទនភាពក្នុងការផ្តោតលើការបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតចុងក្រោយបំផុត និងផ្លាស់ប្តូរភាពច្នៃប្រឌិត​ទាំងនេះ​ទៅជាផលិតផលរូ​ប៉ីប្រកបដោយភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់អ្នក។

យើងសម្រេចបានគោលដៅនេះបានតាមរយៈការបង្កើតផលិតផលថ្មី និង​​ការរក្សាទុកផលិតផលបច្ចុប្បន្ន នេះឲ្យនៅ​មានឥទ្ធិពលដូចដើមដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើតេស្តគុណភាពផលិតផលឡើងវិញ។ យើង​ប្រាកដថាផលិតផលរបស់យើងអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិចុងក្រោយបំផុត ព្រមទាំងគុណភាព និង សុវត្ថិភាព​ផលិតផល​របស់​យើង គឺជាចំណុចសំខាន់បំផុត។


ការសាកល្បងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តលើអាហារ Formula 1 shakes និង Formula 3​ និងការសិក្សាលើ Niteworks™ ​បានបង្ហាញបន្ថែមពីវិទ្យាសាស្រ្ត​នៅពីក្រោយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife និងមូលហេតុ ដែល​ផលិតផលទាំងនេះកំពុងតែធ្វើការឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោក។

ដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់យើងអាចបន្ត​នៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដដែរនោះ យើងមានក្រុមប្រឹក្សា អាហារបំប៉ន​ដែល​​រួមមានអ្នកជំនាញល្បីៗផ្នែកអាហារបំប៉ន និងសុខភាពដែលធ្វើការជូនអ្នក។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលផលិតផលរបស់យើងទទួលបានការទុកចិត្តលើគុណភាព និង ប្រសិទ្ធភាព៖
km-KH | 2019-07-22 16:02:53 | NAMP2HLASPX04