ការឧបត្ថម្ភ
អត្តពលិក និងក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាង 150 ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកត្រូវផ្តល់កម្លាំងសម្រាប់​ការប្រកួតប្រជែងប្រសើរបំផុត​ដោយប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife។ គោលការណ៍នៃអាហារបំប៉នធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពប្រកបដោយ​សុខភាពល្អ និងការហាត់ប្រាណជា​ទៀងទាត់ គឺជាចំណុចស្នូលនៃទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ហើយក្រុមហ៊ុន Herbalife មាន​មោទនភាពដែលគាំទ្រដល់ក្រុម និងអត្តពលិកទាំងនេះ ដោយអ្នកទាំងនោះបញ្ចេញកម្លាំងឆ្ពោះ​ទៅកាន់​គោលដៅរបស់ខ្លួន។
យើងបានឧបត្ថម្ភអត្តពលិក ក្រុម និងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោក​នៅជុំវិញសកលលោក រួមទាំង MC Mary Kom, the LA Galaxy, Vietnam National Olympic Team ព្រមទាំងជើងឯកកីឡាជាង15ផ្សេងទៀត។

ស្វែងរកបន្ថែមអំពីការឧបត្ថម្ភកីឡារបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife តាមវែបសាយត៍ HerbalifeSports.com

ព័ត៌មាន


km-KH | 2019-07-22 16:25:54 | NAMP2HLASPX04